Beleidsplan Vereniging Rolstoeldansen Werodass

Het doel van de vereniging is door middel van het verzorgen van rolstoeldansen onder begeleiding van een  instructrice op de maat van de muziek, personen met een lichamelijke beperking, ontspanning te geven.

Inmiddels zijn ook rollatordansers welkom. , omdat gebleken is dat ook zij hiervan genieten.

Wekelijks worden daartoe dansochtenden gehouden in Gebouw De Brug in ’s-Gravenzande op vaste tijden, namelijk de dinsdagochtend van 10 uur tot 11.30 uur.

Naast de dansochtenden wordt getracht eens per jaar een lunch te verzorgen en een dagje uit.

Dit zolang de financiën dit toelaten.

Er wordt actief aan ledenwerving gedaan, indien mogelijk, door middel van optredens in verzorgingstehuizen .

Daarnaast vindt ledenwerving plaats middels het flyeren en publicaties in plaatselijke weekbladen.

Gelden worden verworven middels contributies/vrijwillige bijdragen en donaties.

De uitgaven zullen beperkt blijven tot maximaal de ontvangsten.

Bij overschrijding zal een extra bijdrage van de vrijwilligers worden gevraagd.

Het beheer van de gelden is in handen van de penningmeester, welke regelmatig verantwoording

aflegt over de inkomsten en uitgaven.

Jaarlijks vindt er kascontrole plaats door personen welke niet tot het bestuur behoren.

Indien geen personen vanuit Werodass gevonden kunnen worden voor de kascontrole, zal een

beroep worden gedaan op derden.

Bij ontbinding van de vereniging zullen de overblijvende middelen worden aangewend voor donaties

aan soortgelijke verenigingen en stichtingen als Werodass.

Bestuur: het bestuur bestaat en 6 personen.

De voorzitter is Koos Mostert, welke vanaf het boekjaar 2018/2019 is benoemd.

De secretaris is Jacques Alsemgeest.

De penningmeester is Henny van Dijk.

Vanaf de notariële oprichting in december 2016 is het bestuur op diverse plaatsen gewijzigd.

De feitelijke oprichting van de vereniging heeft plaatsgevonden op 18 februari 1987.

De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Het RSIN van de vereniging is: 857039088.

De vereniging is bekend bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 67510191

De ANBI status is verkregen.

Het e-mailadres van de vereniging is: info@werodass.nl

De website is te raadplegen onder: http://werodass.nl

Het postadres van de vereniging is:

Dhr. J. Alsemgeest, Kleine Woerdlaan 18, 2671 CC te Naaldwijk.