Financieel jaarverslag van de Vereniging Rolstoeldansen Werodass.

Boekjaar 1 september 2019 tot 31 augustus 2020

Vermogenspositie per 31-8-2020

Liquide middelen                           €  3919,75                              Eigen Vermogen               €  3919,75

Er zijn geen andere bedrijfsmiddelen en geen schulden.

Ten opzichte van het boekjaar 2018-2019 is de liquiditeit met € 258  toegenomen.

De financiële administratie is door de kascommissie op 25 september 2020 akkoord bevonden.

ANBI STATUS: de vereniging heeft per 1 november 2019 de ANBI status verkregen middels een beschikking van de Belastingdienst.

De activiteiten in het boekjaar 2019-2020zijn.  net zoals bij alle verenigingen, vroegtijdig afgesloten als gevolg van de Corona crisis.

Voor de financiële positie heeft dit tot gevolg gehad dat de inning van de contributies opgeschort werden, maar ook dat de normale kosten, zoals die van de instructrice niet langer werden gemaakt.

De enige kosten die doorliepen zijn die van de bank- en administratiekosten, waaronder de website,

en de kosten van attenties/postzegels.

Voordat de crisis begon zijn we in de mogelijkheid gesteld door FONDS 1818 om nieuwe rolstoelen aan te schaffen. De kosten zijn als uitgaven geboekt en de subsidie is onder de donaties opgenomen.

Onder de donaties zit ook de opbrengst van de RABO CLUBSUPPORT ACTIE, waarvoor we een mooi bedrag mochten ontvangen van € 734,90 !!!

Als gevolg van de Coronacrisis zijn we begin maart 2020 gestopt met de dansochtenden.

In juni 2020 heeft het bestuur besloten nog enkele bijeenkomsten trachten te organiseren om de leden toch bij elkaar te krijgen. Gelukkig is dit met behulp van de beheerder van de BRUG gelukt.

Dat de vereniging een hechte groep is bleek wel uit de enthousiaste reacties.

De 1,5 meter afstand werd daarbij wel zoveel mogelijk in acht genomen, alhoewel dit soms wel eens moeilijk was. Maar ja dit konden we ook wel verwachten. In het algemeen houdt men zich er aan.

De risico’s zijn bekend en niemand wil ziek worden toch!