Financieel jaarverslag van de Vereniging Rolstoeldansen Werodass.

Boekjaar 1 september 2020 tot 31 augustus 2021

Vermogenspositie per 31-8-2021

Liquide middelen                           €  3267,45                              Eigen Vermogen               €  3267,45

Er zijn geen andere bedrijfsmiddelen en geen schulden.

Ten opzichte van het boekjaar 2019-2020 is de liquiditeit met €  652,30  afgenomen.

De financiële administratie is door de kascommissie op 27 september 2021 akkoord bevonden.

ANBI STATUS: de vereniging heeft per 1 november 2019 de ANBI status verkregen middels een beschikking van de Belastingdienst.

De activiteiten in het boekjaar 2020-2021 zijn, net zoals bij de meeste verenigingen, als gevolg van de Corona crisis, nagenoeg stil komen te liggen.

Voor de financiële positie heeft dit tot gevolg gehad dat de inning van de contributies opgeschort werd, maar ook dat de normale kosten, zoals die van de instructrice niet langer werden gemaakt.

De enige kosten die doorliepen zijn die van de bank- en administratiekosten, waaronder de website,

en de kosten van attenties/postzegels.

Onder de opbrengsten zit het bedrag  van de RABO CLUBSUPPORT ACTIE van € 400,32.

Gelukkig is met behulp van de beheerder van de BRUG het gelukt, om enkele koffieochtenden te organiseren.  Daarnaast werd het voorgenomen uitje van het boekjaar 2019-2020 dankzij het werk van de secretaris Jacques Alsemgeest toch nog mogelijk gemaakt.

Dit jaar werd dit gehouden in juli 2021 in de Pluktuin in Naaldwijk.

Gezien de opkomst en de reacties was het, eigenlijk zoals vanouds, een geslaagd evenement.

Inmiddels heeft de instructrice Marita te kennen gegeven, dat zij niet langer beschikbaar is.

Intern is voor een oplossing gezorgd en zijn de dansochtenden op 31 augustus, de laatste dag van ons boekjaar dus, weer van start gegaan.